Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden, die u hieronder terug kunt vinden, zijn van toepassing voor Lightbulb.

2. Na aanmelding of doorverwijzing

U heeft zichzelf aangemeld of bent doorverwezen naar Lightbulb via een behandelde (huis)arts of diverse. De werkwijze typeert patiëntgerichte en praktische benadering. Het doel is u in een aantal sessies te begeleiding, advies te geven en training te geven, waardoor we tot een oplossing of verbetering van de situatie komen.

Het intakegesprek heeft als doel om kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Daarna bespreken we het verdere verloop om samen uw doel te bereiken.

Ik doe huisbezoeken en ontvang u in mijn praktijk. Afhankelijk van de zorgvraag maak ik de keuze waar het eerste gesprek zal doorgaan en waar de sessies verder plaatsnemen.

3. Bescherming van de persoonsgegevens

Het opstellen van een dossier gaat gepaard met wettelijke regels. Lightbulb is gebonden aan beroepsgeheim. Er mogen alleen gegevens uitgewisseld worden met derden, die nauw betrokken zijn bij uw behandeling/begeleiding, zoals een huisarts, kinesist, klasjuf, ….

Dit betekent dat in geen geval (medische) informatie mag doorgespeeld worden, zonder dat u daarvoor toestemming gaf aan niet direct betrokken partijen. Het dossier mag te allen tijde ingekeken worden. Tevens zal het dossier 10 jaar worden bewaard, na het einde van de behandeling.

4. Betalingen

Lightbulb werkt met een maandelijkse facturering. Aan het einde van de maand of begin van volgende maand krijgt u de factuur persoonlijk of per post toegestuurd. Deze moet u binnen de veertien dagen overschrijven. Tenzij anders werd afgesproken tijdens het intakegesprek.

5. Laattijdig betalen

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 50 EUR en met een nalatigheidsinterest van 8% per jaar. Een betalingsherinnering wordt uitgestuurd 10 dagen na vervaldatum van de factuur.

6. Behandelafspraken

Lightbulb hanteert twee soorten therapiesessies:

  • 60 minuten
  • 90 minuten

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u 24u van tevoren telefonisch (bellen of sms) te verwittigen. Bij niet of laattijdig afmelden van afspraken zal de volledige therapieprijs worden aangerekend.

7. Bereikbaarheid

U kunt Lightbulb tijdens de weekdagen steeds bereiken via mail: info@lightbulb.be of via telefoon: +32 485 61 47 05.

Via telefoon mag u steeds een voicemail bericht nalaten met uw naam en vraag, zo zal Lightbulb spoedig terugbellen. E-mails worden in normale omstandigheden binnen de dag beantwoord.

8. Compliment én klacht

Lightbulb vindt de tevredenheid van haar cliënten belangrijk. Toch kan het misschien gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit als eerste met Lightbulb, zo kunt u samen zoeken naar de juiste oplossing.

Heeft u complimenten, tips of eventuele opmerkingen? Ook deze hoort men graag. U kunt deze steeds persoonlijk of per mail doorgeven. Wat u zelf wenst.

Wilt u uw boodschap delen, zodat iedereen dit kan lezen? Dit mag je steeds doen via de facebookpagina door een recensie in te vullen. https://www.facebook.com/lightbulbergo/

9. Recht op afbeelding en privacy

Tijdens de therapie zullen foto’s genomen worden van u voor evolutie en om verdere vorderingen tijdens de therapie waar te nemen. Er zal u gevraagd worden naar uw toestemming om deze online te mogen plaatsen voor publicatie of promotie of reclame.
U kan de publicatie van de foto’s steeds weigeren.